Servicii şi compartimente

SERVICIUL COORDONARE INSTUŢIONALĂ

Angajaţi

Iosif Venig Imputernicit Sef serviciu

Tel: 0259-411.907

 

Compartimentul Servicii Publice Deconcentrate, Ordine Publica si Situatii de Urgenta

 

Floare Mihaiu Consilier

0259-411907

 

Compartimentul Strategii, Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economica si Servicii Comunitare de Utilitati Publice

 

Gheorghe  Moldovan

Consilier

0259-411907

Anca Laslo Consilier 0259-411907
Mihai Mărcuş Expert minorităţi

0259-411907

Petru Elenes Consilier

0259-411907

 

Compartimentul Afaceri Europene si Relatii Internationale

 

Daniela Călinescu Consilier afaceri europene 0259-411907

Mircea Moldovan

Consilier afaceri europene 0259-411907

 

Compartimentul Informatica

 

Eugen Antal

Consilier

0259-411907

 

Atributii din Regulamentul de organizare şi functionare al Institutiei Prefectului - Judetul Bihor:

 

            1. Compartimentul Afaceri Europene si Relatii Internationale

 

Art. 32 – Compartimentul Afaceri Europene, în vederea realizării politicilor naţionale, a celor de integrare europeană şi a planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe, îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • întocmeşte  planul anual de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;

 • elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai consiliului judeţean, ai serviciilor publice deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a societăţii civile, planul judeţean de măsuri în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrare europeană;

 • actionează,  cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de integrare europeană,  pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central;

 • acţionează pentru atragerea societăţii civile în activităţile care au legatură cu procesul de integrare europeană şi participă la programele societăţii civile în domeniul integrării europene;

 • desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;

 • întocmeşte, gestionează şi monitorizează, prin evidenţa centralizată, activitatea de relaţii şi colaborări internaţionale a Instituţiei Prefectului;

 • sprijină dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile Uniunii Europene, organizaţii similare din statele membre şi alte state;

 • sprijină implementarea, monitorizarea şi derularea instrumentelor financiare de preaderare PHARE, ISPA, SAPARD şi a viitoarelor fonduri structurale şi de coeziune, accelerarea gradului de accesare a fondurilor exerne;

 • iniţiază, întocmeşte şi implementează, împreună cu personalul de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor, proiecte cu finanţare externă pe programele în care instituţia este eligibilă;

 • urmăreşte permanent programele cu finanţare externă, cele care se demarează în cadrul cooperărilor bilaterale şi le supune atenţiei autorităţilor administraţiei publice locale în vederea accesării acestora;

 • răspunde de aplicarea prevederilor Ordinului Prefectului privind identificarea şi eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a serviciilor şi persoanelor existente în actele normative adoptate de către autorităţile publice locale, asigurând secretariatul grupului de lucru constituit prin acest ordin, redactează şi transmite informaţiile periodice conform programelor MAI şi MIE;

 • monitorizează stadiul realizării proiectelor cu finanţare externă, urmăreşte modul de selectare şi implementare a proiectelor, supraveghează gestionarea responsabilă şi competentă a programelor;

 • tine evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite pentru orice activitate de relaţii internaţionale;

 • participă la activităţile grupului judeţean de modernizatori şi ia măsuri de organizare  a activităţii proprii în vederea accelerării reformei în administraţia publică, având ca atribuţii principale aplicarea „Strategiei actualizate a Guvernului Romaniei privind accelerarea reformei în administraţia publică„ , a „Strategiei actualizate privind reforma instituţională a Ministerului Administraţiei şi Interenelor în perioada 2005-2006„;

 • elaborează Programul Multianual de Modernizare a administraţiei publice şi monitorizează implementarea planurilor de acţiune aferente acestuia;

 • sprijină acţiunile intreprinse de unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice (UCRAP) în cadrul procesului de reformă.

 

Art. 33 – (1) Compartimentul Servicii Publice Deconcentrate, Ordine Publica si Situatii de Urgenta:

 

 • participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, în cadrul unor comisii mixte, constituite prin ordin al prefectului, la acţiuni de verificare la nivelul întregului judet, cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative;

 • elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, proiectele de ordine ale prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate;

 • analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate şi întocmeşte informări cu privire la aceasta, pe care le înaintează prefectului;

 • elaborează şi supune spre aprobare prefectului măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale în vederea transmiterii acestora ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului;

 • examinează, împreunî cu serviciile publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;

 • elaborează cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;

 • asigură transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;

 • asigură, potrivit legii, transmiterea către serviciile publice deconcentrate a actelor cu caracter normativ emise de ministere şi de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului;

 • analizează şi verifică activitatea de management al resurselor umane din cadrul serviciilor publice deconcentrate şi propune prefectului măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;

 • examinează şi prezintă prefectului proiectele bugetelor serviciilor publice deconcentrate primite de la acestea înainte de a fi transmise conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, în vederea avizării;

 • urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect, în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;

 • întocmeşte baza de date privind evidenţa autorităţilor administraţiei publice locale, ţine evidenţa acestor date şi comunică organelor centrale situaţiile solicitate;

 • prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de criză a fondurilor speciale alocate de la bugetul de stat;

 • propune prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, a consiliului judeţean;

 • întocmeşte rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de dezastru precum şi măsurile intreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează prefectului;

 • asigură informarea prefectului cu privire la iminenţa producerii unor fenomene naturale periculoase;

 • asigură informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, cu privire la evaluarea preliminară a efectelor şi a pagubelor produse;

 • prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare în scopul protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;

 • verifică modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din  Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;

 • întocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului prefectural;

 • aplică măsurile necesare organizării şedinţelor Colegiului prefectural;

 • urmăreşte modul de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul Colegiului prefectural, prin grija secretariatului Colegiului prefectural şi formulează propuneri în cazul nerespectării acestora;

 • prezintă propuneri cu privire la programul de activitate al Colegiului prefectural, subprefectului cu atribuţii în domeniu şi asigură secretariatul Colegiului prefectural prin îndeplinirea următoarelor atribuţii : redactarea ordinii de zi, luarea măsurilor pentru aducerea la cunoştinţă a convocării şedintelor, primirea rapoartelor, a informărilor, a altor materiale necesare desfăşurării şedintei, întocmirea proceselor – verbale, arhivarea şi multiplicarea materialelor, precum şi asigurarea legăturii cu membrii colegiului prefectural;

 • aduce la cunoştinţa instituţiilor interesate hotărârile colegiului prefectural;

 • promovează egalitatea de şanse;

 • asigură organizarea, desfăşurarea şedinţelor şi secreatariatul tehnic al comisiilor şi comitetelor constituite prin ordinul prefectului, respectiv : Comisia Judeţeană în Domeniul Egalităţii de Şanse între Bărbaţi şi Femei, Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor şi altele;

 • colaborează cu instituţiile specializate cu privire la protecţia specială a persoanelor cu handicap, conform Legii nr. 519 /2002;

 • participă la lucrările Grupului de lucru consultativ la nivel judeţean în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

 • desfăşoară programe şi acţiuni comune, în cadrul parteneriatului încheiat  cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor, pentru prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun şi a altor tipuri de dependenţă în rândul copiilor, tinerilor şi adulţilor.

 

3. Compartimentul Strategii, Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economica si Servicii Comunitare de Utilitati Publice

 

Art. 34 – (1) Compartimentul Programe şi Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice are următoarele atribuţii:

 • elaborează şi prezintă prefectului informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale economice, sociale, culturale şi administrative, precum şi cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în judeţ;

 • elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate pe care le înaintează prefectului;

 • prezintă prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare a judeţului, pe baza Programului de guvernare;

 • întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare;

 • realizează documentarea necesară şi elaborează pe baza acesteia raportul anual privind starea economico-socială a judeţului, care se înaintează Guvernului, prin Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

 • contribuie la organizarea aplicării în judeţ, a programelor şi strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la aprovizionarea populaţiei cu produse de bază şi combustibili, protecţia consumatorilor, gospodărie comunală;

 • elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, proiectele de ordine ale prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate;

 • elaborează cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;

 • asigură transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;

 • asigură asistenţă de specialitate experţilor  locali pentru romi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor;

 • desfăşoară activităţi de implementare şi monitorizare a Strategiei privind îmbunătăţirea  situaţiei minorităţilor;

 • menţine legătura cu Consiliul pentru Minorităţile Naţionale în vederea identificării problemelor specifice din judeţ şi  urmăreşte rezolvarea acestora;

 • menţine legătura cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Agenţia Naţională pentru Romi

 • acţionează pentru prevenirea discriminării instituţionale şi sociale a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în accesul acestora la serviciile oferite de societate;

 • asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor şi comitetelor constituite prin ordinul prefectului, respectiv : Comisia Judeţeană în Domeniul Egalităţii de Şanse între Bărbaţi şi Femei, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Bihor, Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor şi altele;

 • asigură secretariatul tehnic, organizează lunar întruniri şi redactează hotărârile Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice ;

 • monitorizează progresul măsurilor şi acţiunilor cuprinse în Strategia naţională şi în Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

                 (2) Cu privire la relaţiile cu sindicatele şi patronatele:

 • asigură organizarea şi desfăşurarea şedintelor Comisiei de dialog social;

 • asigură transpunerea în practică a Strategiei de guvernare cu privire la dinamizarea parteneriatului social dintre sindicate, patronat şi puterea executivă;

 • stabileşte relaţii de conlucrare cu partenerii sociali, care sa permită o informare permanentă asupra nevoilor acestora şi să faciliteze rezolvarea problemelor în discuţie;

 • execută şi alte sarcini stabilite de prefect în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor ce i-au fost conferite de reglementările legale.

Emitent: Institutia Prefectului - judetul Bihor

Data: 08.02.2017

Verificat de: Gheorghe Moldovan