Servicii şi compartimente

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE

Angajaţi

Berdie Emil

Coordonator

0259-414.926

Compartiment Achizitii Publice si Resurse Umane

Rosmenteniuc Alina Consilier
Porumb Diana Consilier
Csiki Margit casier

 

Atributii din Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei Prefectului - Judetul Bihor:

Art. 40 - Acest compartiment este departamentul de lucru al Instituţiei Pefectului care asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în aplicarea legilor şi celorlalte acte normative cu privire la problemele de buget şi contabilitate. Compartimentul se află în coordonarea managerului public.


 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE

A. Atribuţii privind activitatea financiar-contabilă


Persoanele care gestionează activitatea financiar-contabilă au următoarele atribuții:


1) Angajează instituţia prin semnătură, alături de prefect/subprefect, în toate operaţiunile patrimoniale;
2) Verifică şi înregistrează documentele care conţin operaţiunile financiar-contabile, casa, banca, consumuri, deconturi, salarii, etc.;

3) Organizeaza contabilitatea cheltuielilor, pe baza bugetului aprobat si repartizat institutiei, pe capitole, titluri de cheltuieli, articole, alineate si paragrafe bugetare, plata neta de casa si cheltuielile efective corelate cu obligatiile de plata pentru cheltuielile de personal, cheltuielile materiale, cheltuielile de capital;

4) organizeaza si conduc evidenta contabila a elementelor de activ si pasiv, a clientilor si furnizorilor, a altor creante si obligatii;

5) Întocmesc necesarul de credite bugetare pentru capitolele personal, materiale, capital, transferuri;

6) Îîntocmesc bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, trimestrial, pentru încadrarea plăților în prevederile bugetare;

7) Întocmesc şi transmit lunar execuţia bugetară la capitolele de cheltuieli 51.01. şi 61.50.;

8) Intocmesc statele de plată şi ordinele de plată aferente, pentru trezorerie și bănci comerciale;

9) Întocmesc situaţia recapitulativă privind plata salariilor;

10) Întocmesc bilantul contabil, anexele la bilanţ, raportul explicativ şi prezintă bilanţul contabil la trezorerie pentru verificare şi viză;

11) Întocmesc fila de CEC pentru ridicare numerar de la trezorerie;

12) Întocmesc cererea de deschidere de credite a finanţării pentru cheltuieli de capital către trezorerie;

13) Întocmesc balanţele de verificare lunare;

14) Completează şi răspund de datele înscrise în coloana 1 din formularul “Ordonanţare de plată”;

15) Completează înregistrarea bugetară din formularul “Angajament bugetar individual/global”;

16) Răspund de datele înscrise în coloanele 1, 2 si 3 din formularul “Propunere de angajare a unei cheltuieli”;

17) Întocmesc situaţia privind angajamentele bugetare şi legale;

18) Se preocupă de întocmirea de carduri de salar pentru personalul nou angajat;

19) Întocmesc diferite situaţii solicitate de M.A.I. şi sprijină persoana desemnată pentru întocmirea unor situaţii care necesită date din evidenţa contabilă;

20) Calculează drepturile pentru concedii medicale;

21) Studiază legislaţie din domeniu şi efectuează propuneri concrete cu privire la punerea ei în practică;

22) Înlocuiesc titularul postului de coordonator compartiment, la solicitarea şi nominalizarea acestuia, în situaţia suspendării raporturilor de serviciu sau la plecarea în concediul de odihnă a persoanei înlocuite;

23) Sprijină persoana desemnată la întocmirea proiectului de buget anual, anexe, note de fundamentare pe care le prezinta spre aprobare conducerii prefecturii si Ministerului Afacerilor Interne;

24) accesează informatii clasificate cuprinse în dispozitii/ordine MAI (telefonie, dotări, parc auto, imobil , salarii)

25) decriptează radiograme, conform procedurii specifice

26) întocmesc documente clasificate: state de plată, anexe la ordinele prefectului privind drepturi salariale, ordine privind norma de hrană, anexele 1,2 şi 3 privind executia cheltuielilor de personal, certificate de scoatere/alocare la drepturi

27) asigură îndeplinirea sarcinilor privind folosirea raţională a resurselor financiare şi materiale necesare şi alocate pentru buna funcţionare a instituţiei;

28) conduc evidenţa analitică şi sintetică a încasărilor şi plătilor, a salariilor, a materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;

29) efectuează plăţile privind drepturile băneşti ale personalului instituţiei prefectului şi asigură decontarea tuturor cheltuielilor legale;

30) întocmesc propuneri privind planul de investiţii şi reparaţii pentru imobile, instalaţii şi alte mijloace fixe aflate în administrare, urmărind realizarea lucrărilor respective şi participarea la efectuarea receptiilor;

31) întocmesc lunar, trimestrial şi anual situaţiile statistice prevăzute de legislaţie, de ordonatorul principal de credite şi de superiorii ierarhici;

32) Administrează în mod eficient resursele materiale şi financiare;

33) Asigură pe cât posibil refolosirea şi reciclarea materialelor şi eliminarea responsabilă şi în siguranţă a deşeurilor ce nu pot fi reciclate;

34) Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces şi care constituie, potrivit legii, informaţii clasificate şi/sau nu pot fi date publicităţii;

35) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu ori comiterea de abateri se poate angaja răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz;

36) Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei în limitele şi scopul postului.B. Atribuţii privind activitatea de casierie

Casierul are următoarele atribuții:

1. Efectuează operaţiunile de plăţi numai după verificarea documentelor care stau la baza acestora.

2. Întocmeşte registrul de casă.

3. Colectează numerarul încasat la apostile şi înmatriculări şi îl depune la trezorerie.

4. Gestionează bunurile materiale : furnituri de birou, rechizite, materiale pentru întreţinere şi gospodăreşti, materiale pentru curăţenie.

5. Întocmeşte actul de recepţie a tuturor materialelor consumabile și bunurilor intrate în instituţie.

6. Întocmeşte ordinele de plată a facturilor după ce acestea au fost verificate şi au viză de control financiar preventiv.

7. Efectuează operaţiunile de intrare şi ieşire a materialelor consumabile din gestiune.

8. Răspunde de integritatea şi securitatea valorilor din casierie.

9. Participă la aprovizionarea şi recepţia bunurilor intrate în gestiunea sa.

10. Studiază legislaţia din domeniu şi efectuează propuneri concrete cu privire la punerea ei în practică.

11. asigură activitatea de arhivare a bunurilor şi dosarelor ce aparţin instituţiei şi întocmeşte, potrivit legii, împreună cu celelalte compartimente, nomenclatorul cu termenele de păstrare a dosarelor cu documente;

12. Rezolvă îndatoririle de serviciu prin colaborare cu celelalte compartimente din instituţie, atunci când sunt necesare şi alte cunoştinţe de specialitate.

13. Înlocuieşte titularul postului de administrator (referent), în situaţia suspendării contractului de muncă sau la plecarea în concediul de odihnă a persoanei înlocuite, pe baza unui proces verbal de predare-primire a lucrărilor rămase nefinalizate din motive obiective, încheiat între cei doi titulari, când este cazul. De asemenea, la încetarea suspendării sau a concediului de odihnă, se va încheia un nou proces verbal.

14. Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces şi care constituie, potrivit legii, informaţii clasificate şi/sau nu pot fi date publicităţii.

 

Emitent: Institutia Prefectului - judetul Bihor

Data: 31.08.2017

Verificat de: Emil Berdie